คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

Bachelor of Arts Program in Information Science

เว็บไซต์

-

ชื่อหลักสูตร

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
Bachelor of Arts Program in Information Science

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์) / ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์)
Bachelor of  Arts (Information Science) / B.A.(Information Science)

ปรัชญา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทางด้านสารสนเทศศาสตร์ และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคม อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ

ความสำคัญ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ และมีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการสารสนเทศ การให้บริการสารสนเทศ ให้กับหน่วยงานของรัฐ และเอกชน
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความศรัทธาในวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในอันที่จะพัฒนาความรู้ ทฤษฎี และความชำนาญในวิชาชีพ
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้สนองตอบต่อความต้องการด้านการจัดการสารสนเทศ ในยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้
  • เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จะสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ระดับสูงต่อไป

โครงสร้างหลักสูตร

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา