huso@vru.ac.th (02)529 3914

หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

Bachelor of Arts Program in Social Sciences for Development

เว็บไซต์

ชื่อหลักสูตร

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
Bachelor of Arts Program in Social Sciences for Development

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) / ศศ.บ. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
Bachelor of Arts ( Social Sciences for Development) / B.A. (Social Sciences for Development)

ปรัชญา

บัณฑิตสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาเป็นผู้นำปฏิบัติการและส่งเสริมการจัดการพัฒนา          อย่างมีคุณธรรม ด้วยการใช้เทคนิควิทยาแบบสหวิทยาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความสำคัญ

              การปรับตัวตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 นั้นมุ่งกระจายอำนาจ และโอกาสทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมคืนแก่ประชาชน ดังที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ระบุถึงการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ท้องถิ่น เพื่อให้ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและพึ่งตนเองได้ดี รวมถึงยุทธศาสตร์ของกระทรวง ทบวง กรม อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และฯลฯ ล้วนมุ่งให้ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบโดยตรง  ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ประชาคมทุกท้องถิ่นจำเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการพึ่งตนเองอย่าง มีความรอบรู้วิทยาการที่จำเป็น มีความชำนาญการ และเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง ด้วยการเร่งพัฒนาคุณภาพบุคลากรของท้องถิ่นให้สอดคล้องตามแนวทางดังกล่าว                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญ 6 ประการคือ การให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม     การปรับปรุงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการผลิตและการส่งเสริมวิทยฐานะครู (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7) ดังกล่าวเหล่านี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545–2549) ความต้องการกำลังคนของประเทศและตลาดแรงงาน  เมื่อปณิธานของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40 แห่งทั่วราชอาณาจักรไทยนั้น มุ่งฟื้นฟูและพัฒนาสังคมไทยตั้งแต่ระดับรากหญ้าขึ้นไป ด้วยการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณวุฒิ คุณภาพ และคุณธรรมของคนในท้องถิ่น เพื่อไปสู่การพัฒนาแบบพอเพียงและยั่งยืนตามพระราชปรารภและพระประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงกล่าวได้ว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีบทบาท  ตรงต่อความสำเร็จของการแก้ปัญหาและ การพัฒนาประเทศไทยโดยส่วนรวม            ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้เห็นถึงความสำคัญของภารกิจ ในการผลิตบัณฑิต เพื่อการพัฒนาให้แก่ท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรพัฒนาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่จำเป็นต้องใช้บุคลากรสาขาวิชานี้เพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นควรให้มีการผลิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นและยังเป็นพื้นฐานสู่การศึกษาในระดับมหาบัณฑิต

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตนักวิชาการสายสังคมศาสตร์ซึ่งสามารถบูรณาการศาสตร์และเทคนิควิทยาการ สำหรับจัดการพัฒนางานและพัฒนาสังคม อย่างเป็นระบบและยั่งยืน
 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้เป็นผู้นำทางสังคมที่มีคุณธรรม มีจิตวิญญาณรักและร่วมงานกับประชาชนได้ดี            
 3. เพื่อให้โอกาสทางการศึกษานำไปสู่การพัฒนาสู่ท้องถิ่น ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงสร้างหลักสูตร


    จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต  
    แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้      
    1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า                           30 หน่วยกิต     
        1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                         9                หน่วยกิต    
        1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        13                หน่วยกิต
   
        1.3 กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  8               หน่วยกิต
    2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า                                  96 หน่วยกิต    
        2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา                                         
  90              หน่วยกิต
        
             2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ                    
39                              หน่วยกิต
        
             2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก                    
  
51                              หน่วยกิต
   
        2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      
      6 หน่วยกิต
    3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า                   6              หน่วยกิต
                                       หน่วยกิตรวม                                132 หน่วยกิต

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

    หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้บัณฑิตสามารถทำงานในสายงานบริหารและธุรการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน    
 1. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
 2. เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 3. ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
 4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 5. เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
 6. ข้าราชการทหาร ตำรวจ (สายสนับสนุน)
 7. องค์กรพัฒนาเอกชน
 8. ข้าราชการกรมการปกครอง
 9. เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ
 10. นักพัฒนาสังคม
 11. นักสังคมสงเคราะห์
 12. ประกอบอาชีพอิสระ