สาขาวิชาทัศนศิลป์


Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Arts

Download โครงสร้างหลักสูตร
ชื่อปริญญา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ทัศนศิลป์)ศป.บ. (ทัศนศิลป์)    

Bachelor of Fine and Applied Arts (Visual Arts)B.F.A. (Visual Arts)

ปรัชญา - Philosophy

พัฒนาความรู้ ทักษะและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาตนและอาชีพ

วิสัยทัศน์ - Visions

นักศึกษา

สาขาวิชาทัศนศิลป์

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Arts

Download แบบฟอร์ม ข่าว ประชาสัมพันธ์

งานประกันคุณภาพ