สาขาวิชาทัศนศิลป์

Bachelor of Arts Program in Music

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิตศศ.บ.

Bachelor of Arts (Music)B.A. (Music)

ปรัชญา - Philosophy

ผลิตบัณฑิตดนตรีให้มีความรู้ ความสามารถด้านดนตรีสากล มีวินัย ใฝ่คุณธรรม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการพัฒนาดนตรีไปสู่ความเป็นเลิศ

วิสัยทัศน์ - Visions

นักศึกษา

สาขาวิชาทัศนศิลป์

Bachelor of Arts Program in Music

Download แบบฟอร์ม ข่าว ประชาสัมพันธ์

งานประกันคุณภาพ