สาขาวิชาทัศนศิลป์

Bachelor of Arts Program in English for International Communication

Download โครงสร้างหลักสูตร
ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ)ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ)

Bachelor of Arts (English for International Communication) ฺB.A. (English for International Communication)

ปรัชญา - Philosophy

ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระดับสากล เข้าใจความแตกต่างด้านวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานอาชีพและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในและต่างประเทศ

Philosophy 
    Our program aims to produce the well-versed graduates with English language proficiency for international communication, a deep understanding of cultural diversity, integrity, ethical behaviors, and competence in applying the acquired knowledge to improve work performance both in and outside the country.


วิสัยทัศน์ - Visions

นักศึกษา

สาขาวิชาทัศนศิลป์

Bachelor of Arts Program in English for International Communication

Download แบบฟอร์ม ข่าว ประชาสัมพันธ์

งานประกันคุณภาพ