สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts Program in English

Download โครงสร้างหลักสูตร
ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

Bachelor of Arts (English)B.A. (English)

ปรัชญา - Philosophy

          ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระดับสากล 
เข้าใจความแตกต่างด้านวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนางานอาชีพได้

Philosophy          Our program aims
at equipping the graduates with English language proficiency, a profound
understanding of cultural differences, integrity, ethical behaviors, and competence
in applying the acquired knowledge to improve work performance.

วิสัยทัศน์ - Visions

อาจารย์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts Program in English

กรรมการสาขา
เลขานุการสาขา
อาจารย์ประจำสาขา
อาจารย์ประจำสาขา
อาจารย์ประจำสาขา
อาจารย์ประจำสาขา

กิจกรรม

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts Program in English

แสดงทั้งหมด 1

นักศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts Program in English

Download แบบฟอร์ม ข่าว ประชาสัมพันธ์

งานประกันคุณภาพ
Image Gallery