สาขาวิชาทัศนศิลป์

Bachelor of Arts Program in Community Development

Download โครงสร้างหลักสูตร
ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิตศศ.บ.

ฺBachelor of Arts (Community Development)B.A. (Community Development)

ปรัชญา - Philosophy

เข้าถึงชุมชน เปี่ยมล้นคุณธรรม บูรณาการภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาด้วยการวิจัย

วิสัยทัศน์ - Visions

นักศึกษา

สาขาวิชาทัศนศิลป์

Bachelor of Arts Program in Community Development

Download แบบฟอร์ม ข่าว ประชาสัมพันธ์

งานประกันคุณภาพ