สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

ชื่อปริญญา

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

Bachelor of Public Administration (Public Administration) B.P.A. (Public Administration)

ปรัชญา - Philosophy

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถเป็นที่ต้องการของหน่วยงานภาครัฐ มีคุณธรรม มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัย      มีความเข้าใจในทฤษฎีเป็นอย่างดี และมีความพร้อมการต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

วิสัยทัศน์ - Visions

อาจารย์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

กิจกรรม
ทั้งหมดของหลักสูตร

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

แสดงทั้งหมด 1

นักศึกษา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

Download แบบฟอร์ม ข่าว ประชาสัมพันธ์

งานประกันคุณภาพ