พื้นที่แห่งการเรียนรู้ ความก้าวหน้าด้านจิตวิทยา ในทุกมิติ อยู่ที่นี่

สาขาวิชาจิตวิทยา


Bachelor of Arts Program in Psychology

Download โครงสร้างหลักสูตร
ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)ศศ.บ. (จิตวิทยา)

Bachelor of Arts (Psychology)B.A. (Psychology)

ปรัชญา - Philosophy

บูรณาการความรู้คู่คุณธรรม สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์สังคม พัฒนาตนอย่างสมดุล

Philosophy: Balance in Knowledge and Integrity Integration, Collaboration, Society Creation, and Self-Development. วิสัยทัศน์ - Visions

vision----

อาจารย์
สาขาวิชาจิตวิทยา

นักศึกษา

สาขาวิชาจิตวิทยา

Bachelor of Arts Program in Psychology

Download แบบฟอร์ม ข่าว ประชาสัมพันธ์

งานประกันคุณภาพ
Image Gallery