สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร

Bachelor of Arts Program in Thai Language for Communicative Innovation

Download โครงสร้างหลักสูตร
ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร)ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร)

Bachelor of Arts (Thai Language for Communicative Innovation)B.A. (Thai Language for Communicative Innovation)

ปรัชญา - Philosophy

บัณฑิตภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารมีทักษะการใช้ภาษาสื่อสารอย่างเหมาะสม
สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างสมสมัย ตระหนักรู้คุณค่าของภูมิปัญญา และวัฒนธรรม


ค่าลงทะเบียนเรียนของสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
จำนวน 11,500 บาท

ความเชี่ยวชาญของอาจารย์
อาจารย์มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม คติชนวิทยา การสื่อสารสมัยใหม่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สิ่งอำนวยความสะดวกของสาขาวิชา
ห้องศึกษาค้นคว้าทางภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร, คอมพิวเตอร์

ผลงาน
การนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา
ติดต่อได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
http://ent.vru.ac.th/UPDATE/pages/Homepage.php
โทรศัพท์ 0-2909-1432 โทรสาร 0-2529-3598 เบอร์ภายใน 322 หรือ 323

วิสัยทัศน์ - Visions

อาจารย์

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร

Bachelor of Arts Program in Thai Language for Communicative Innovation

กิจกรรม
ทั้งหมดของหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
Bachelor of Arts Program in Thai Language for Communicative Innovation

แสดงทั้งหมด 8

นักศึกษา

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร

Bachelor of Arts Program in Thai Language for Communicative Innovation

Download แบบฟอร์ม ข่าว ประชาสัมพันธ์

งานประกันคุณภาพ
Image Gallery