สาขาวิชาศิลปะการแสดง

Performing  Arts

Download โครงสร้างหลักสูตร
ชื่อปริญญา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)ศป.บ. (ศิลปะการแสดง)

Bachelor  of Fine and Applied  Arts  (Performing  Arts) B.F.A. (Performing  Arts)

ปรัชญา - Philosophy

รอบรู้ในศาสตร์แห่งศิลปะการแสดงอย่างมีทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ บูรณาการและสานต่อด้วยจรรยาบรรณในวิชาชีพ

วิสัยทัศน์ - Visions

อาจารย์

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

Performing  Arts

นักศึกษา

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

Performing  Arts

Download แบบฟอร์ม ข่าว ประชาสัมพันธ์

งานประกันคุณภาพ