ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์

"การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางทางสารสนเทศของชุมชนในมิติด้านความเสมอภาค ความเป็นธรรม และความยั่งยืน" ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ปาฐกถาพิเศษโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก ศรีเชลียง

"เรียนสารสนเทศศาสตร์ ฉลาดทันโลก"

เปิดรับสมัคร TCAS'65 แล้ว !!! สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 สมัครได้แล้ววันนี้ ..
View More

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์


Bachelor of Arts Program in Information Science

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์)

Bachelor of  Arts (Information Science)B.A.(Information Science)

ปรัชญา - Philosophy

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทางด้านสารสนเทศศาสตร์ และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคม อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ

วิสัยทัศน์ - Visions

อาจารย์

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

Bachelor of Arts Program in Information Science

นักศึกษา

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

Bachelor of Arts Program in Information Science

Download แบบฟอร์ม ข่าว ประชาสัมพันธ์

ผลงาน
รางวัลที่นักศึกษาได้รับ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
Bachelor of Arts Program in Information Science

แสดงทั้งหมด 1
งานประกันคุณภาพ