สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

Bachelor of Arts Program in Social Sciences for Development

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)ศศ.บ. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)

Bachelor of Arts ( Social Sciences for Development)B.A. (Social Sciences for Development)

ปรัชญา - Philosophy

บัณฑิตสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาเป็นผู้นำปฏิบัติการและส่งเสริมการจัดการพัฒนาอย่างมีคุณธรรมด้วยการใช้เทคนิควิทยาแบบสหวิทยาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างยั่งยืน


(ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนละ 10,000 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,500 บาท)

- ช่องทางการรับสมัคร 
http://ent.vru.ac.th/UPDATE/pages/Homepage.php
หรือ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

- ช้่องทางการติดต่อสื่อสาร
08-9846-3124 (อ.นริศรา)

-สิ่งอำนวยความสะดวก 
ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชา สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่ม
พื้นที่ภายในชุมชนเพื่อการลงมือปฏิบัติจริง
มุมศึกษาค้นคว้างานวิจัยของสาขาวิชา

- ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในสาขาวิชา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา เป็นสาขาที่มีการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ 
ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละคนจึงมีความเชี่ยวชาญที่ค่อนข้างหลากหลาย ทั้งด้าน
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์

- ผลงานเชิงประจักษ์ 
นักศึกษาได้ร่วมดำเนินกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกที่มีชื่อเสียง เช่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ภายใต้ "โครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยน่าอยู่" รุ่นที่ 2 และ 3วิสัยทัศน์ - Visions

อาจารย์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

Bachelor of Arts Program in Social Sciences for Development

นักศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

Bachelor of Arts Program in Social Sciences for Development

Download แบบฟอร์ม ข่าว ประชาสัมพันธ์

งานประกันคุณภาพ