สาขาวิชารัฐศาสตร์

ฺBachelor of Political Sciences Program in Political Sciences

ชื่อปริญญา

รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)ร.บ. (รัฐศาสตร์)

Bachelor of Political Sciences (Political Sciences)B.Pol.Sc (Political Sciences)

ปรัชญา - Philosophy

หลักสูตรรัฐศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตให้เกิดภาวะผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง และมีคุณธรรม
จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงมีความสามารถในการทำงานเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์
เพื่อตอบสนองความต้องการจากรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่าย

วิสัยทัศน์ - Visions

อาจารย์

สาขาวิชารัฐศาสตร์

ฺBachelor of Political Sciences Program in Political Sciences

นักศึกษา

สาขาวิชารัฐศาสตร์

ฺBachelor of Political Sciences Program in Political Sciences

Download แบบฟอร์ม ข่าว ประชาสัมพันธ์

งานประกันคุณภาพ