1 - 4 ก.ย. 2558

รับน้อง ปีการศึกษา 2558

  • ชื่อกิจกรรมรับน้อง ปีการศึกษา 2558
  • สถานที่จัดคณะมนุษย์ฯ
  • วันที่จัด1 - 4 ก.ย. 2558
  • ตัวชี้วัด TQF • ด้านคุณธรรมจริยธรรม
    • ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
  • กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาชั้นปี 1
  • รายลเอียดเพิ่มเติม
.