12 ก.พ. 2563

สัมมนาวิชาการทางด้านภาษาไทยในหัวข้อ “ศิลปะในการพูดอย่างไรให้ได้งาน” และ "สร้างแรงบันดาลใจ ปั้นฝัน Youtubers"

 • ชื่อกิจกรรมสัมมนาวิชาการทางด้านภาษาไทยในหัวข้อ “ศิลปะในการพูดอย่างไรให้ได้งาน” และ "สร้างแรงบันดาลใจ ปั้นฝัน Youtubers"
 • สถานที่จัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • วันที่จัด12 ก.พ. 2563
 • ตัวชี้วัด TQF • ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  • ด้านความรู้
  • ด้านทักษะทางปัญญา
  • ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
  • ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
 • รายลเอียดเพิ่มเติมสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร จัดสัมมนาวิชาการทางด้านภาษาไทย ในหัวข้อ “ศิลปะในการพูดอย่างไรให้ได้งาน” และ "สร้างแรงบันดาลใจ ปั้นฝัน Youtubers" โดยคุณจักรกฤษณ์ ศักดิ์สุวรรณ (ชนะเลิศโครงการวิทยากร มนุษย์ทองคำ) และคุณสุพรพิมล ปานาวรรณ (วิทยากรหลักสูตร Facebook สำหรับวัยเก๋า)
.