22 ม.ค. 2563

โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นของนักศึกษาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร ในศตวรรษที่ 21

 • ชื่อกิจกรรมโครงการการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นของนักศึกษาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร ในศตวรรษที่ 21
 • สถานที่จัดชุมชนวัดจำปา คลองบางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
 • วันที่จัด22 ม.ค. 2563
 • ตัวชี้วัด TQF • ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  • ด้านความรู้
  • ด้านทักษะทางปัญญา
  • ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
  • ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
 • รายลเอียดเพิ่มเติมคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นของนักศึกษาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร ในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ชุมชนวัดจำปา คลองบางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  โครงการนี้เป็นการบูรณาการกับรายวิชาการใช้ภาษาเพื่อกิจกรรมท่องเที่ยวและคติชนวิทยา
.