20 พ.ย. 2562

กิจกรรมสื่อนี้เพื่อน้อง

 • ชื่อกิจกรรมกิจกรรมสื่อนี้เพื่อน้อง
 • สถานที่จัดโรงเรียนบางโพธิ์เหนือ จังหวัดปทุมธานี
 • วันที่จัด20 พ.ย. 2562
 • ตัวชี้วัด TQF • ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  • ด้านความรู้
  • ด้านทักษะทางปัญญา
  • ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
  • ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
 • รายลเอียดเพิ่มเติมคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน กิจกรรมสื่อนี้เพื่อน้อง ในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
.