16 ส.ค. 2562

โครงการบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (ระดับประถมศึกษา)

 • ชื่อกิจกรรมโครงการบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (ระดับประถมศึกษา)
 • สถานที่จัดโรงเรียนเขาสิงโต จังหวัดสระแก้ว
 • วันที่จัด16 ส.ค. 2562
 • ตัวชี้วัด TQF • ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  • ด้านความรู้
  • ด้านทักษะทางปัญญา
  • ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
  • ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
 • รายลเอียดเพิ่มเติมหลักสูตรภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ในโครงการบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (ระดับประถมศึกษา) พร้อมนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาลักษณะภาษาไทย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนเขาสิงโต ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
.