2 พ.ค. 2562

สัมมนาวิชาการทางด้านภาษาไทย “ภาษา สร้างสรรค์ สู่วันสำเร็จ”

 • ชื่อกิจกรรมสัมมนาวิชาการทางด้านภาษาไทย “ภาษา สร้างสรรค์ สู่วันสำเร็จ”
 • สถานที่จัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • วันที่จัด2 พ.ค. 2562
 • ตัวชี้วัด TQF • ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  • ด้านความรู้
  • ด้านทักษะทางปัญญา
  • ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
  • ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
 • รายลเอียดเพิ่มเติมสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร จัดงานสัมมนาวิชาการทางด้านภาษาไทย “ภาษา สร้างสรรค์ สู่วันสำเร็จ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 8406 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรชื่อดังหัวข้อที่ 1 “ภาษา พาฝัน สู่วันสำเร็จ” คุณธราวุฒิ  ฤทธิอักษร (ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวไบร์ททีวี) หัวข้อที่ 2 “กว่าจะเป็นแมนคล้ายสุวรรณ” คุณแมน คล้ายสุวรรณ (สถาบันสุนทรภู่)
.