นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร ชั้นปีที่ 3
รางวัลการประกวดผลการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงาน “แยมปลาร้า เฮฮาสับปะรด” ในการประกวดผลการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์