นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร ชั้นปีที่ 2
รางวัลการประกวดผลการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานวารสารออนไลน์ “กาหลงดงภาษา” ในการประกวดผลการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์