นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร ชั้นปีที่ 2
รางวัลประกวดผลงานการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ ระบบ ZOOM Meeting
เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานชุด "วารสารหิมพานต์ประสานภาษา" ในการจัดการประกวดผลงานการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ZOOM Meeting