นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร ชั้นปีที่ 4
รางวัลการประกวดผลการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการนำเสนอผลงานการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ครั้งที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชื่อผลงาน "วิถีชุมชนบ้านงิ้ว" บูรณาการกับรายวิชาคติชนวิทยา