นางสาวรัชฎาภรณ์ ธัญญเจริญ
รางวัลรางวัลชมเชยทีมที่ 1โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ประจำปีงบประมาณ 2563
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2563 - 20 ต.ค. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
นางสาวรัชฎาภรณ์ ธัญญเจริญ นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับรางวัลชมเชยทีมที่ 1 เงินรางวัล 2,500 บาท ทีมโจ๊กหอมข้าวนาคารา แผนธุรกิจ โจ๊กหอมข้าวนาคารา ข้าวหอมมะลิแท้ ออแกนิก 100%