คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914


โครงการ

• แนะนำคอร์ส : "การจัดการและพัฒนาวารสารให้ตรงตามรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO 2.0 รุ่นที่ 1"

• หลักสูตร : "การจัดการและพัฒนาวารสารให้ตรงตามรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO 2.0 รุ่นที่ 1"

• สำหรับ : ผู้จัดการระบบวารสาร จากสถาบันต่าง ๆ

•อ่านรายละเอียด

• สมัครเข้าร่วมอบรม

แนะนำคอร์ส

• เปิดรับสมัครตั้งแต่ : บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

• สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2529 3914 หรือ 06 4958 4951 ผู้ประสานงาน อาจารย์สมรรถพงษ์ ขจรมณี, นางสาวศิริลักษณ์ ประเจียด, นายกฤตนันท์ ในจิต

• อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 3,200 บาท (สามพันสองร้อยบาทถ้วน) ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน

• สถานที่จัด : ณ ห้องประชุมนิลปัทม์ ชั้น 4 อาคาร 8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี