คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

คณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะความสำคัญ

หน้าที่

  • จัดการศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่น และแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
  • ผลิตบัณฑิตทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสำนึกในความเป็นไทย
  • พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และความเป็นเลิศทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมุ่งเชื่อมโยงความรู้ท้องถิ่นเข้ากับระดับชาติและภูมิภาค
  • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นความร่วมมือกับวัด และชุมชน เพื่อผสมผสานความรู้ทางตะวันออกเข้ากับตะวันตก อีกทั้งส่งเสริมการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาพื้นบ้าน
  • เป็นศูนย์กลางของการอบรมความรู้ การบริการทางวิชาการ และการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้กับสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
  • ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติงานของคณะ
  • พัฒนาและบริหารคณะโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนการน้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะ

ปีการศึกษา 2559