คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

รางวัลและผลงานนักศึกษา


นางสาวศิรินทร์  กิจธุกานันทศักดิ์

หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์

ผลงาน / รางวัล

ได้รับทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

รายละเอียด

(วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558)