คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

รางวัลและผลงานนักศึกษา


นางสาวนุสรา  ศิลปเจริญ

หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต

ผลงาน / รางวัล

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 แข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2558 ระดับอุดมศึกษา

รายละเอียด

ศาลจังหวัดธัญบุรี (วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558)