คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

รางวัลและผลงานนักศึกษา


นายจิรายุทธ  เรือนแก้ว

หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต

ผลงาน / รางวัล

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การแข่งขันตอบปัญหาเนื่องในวันรพี ประจำปี 2559 ระดับอุดมศึกษา

รายละเอียด

ณ ศาลจังหวัดธัญบุรี (วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559)