คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

รางวัลและผลงานนักศึกษา


นายกฤตนันท์  ในจิต

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร

ผลงาน / รางวัล

รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเย

รายละเอียด

          วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฏราชกุมาร โปรดเกล้า ฯ พระราชทานโล่ เกรียติบัตร แก่เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2559
           นายกฤตนันท์ ในจิต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน