คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

รางวัลและผลงานนักศึกษา


นายศรณรงค์  เบาสันเทียะ

หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์

ผลงาน / รางวัล

ได้รับทุนจาก กองทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2559

รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับ นาย ศรณรงค์ เบาสันเทียะ นศ หลักสูตรศิลปกรรม ชั้นปีที่4 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับทุนจาก กองทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2559 ผลงาน https://www.facebook.com/HUSO.Valaya/photos/pcb.1172773309425725/1172773069425749/?type=3&theater