คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

รางวัลและผลงานนักศึกษา


นายกฤตนันท์  ในจิต

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร

ผลงาน / รางวัล

รางวัลบุคคลต้นแบบคุณธรรม 9 ประการ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้านเรียงร้อยไมตรี

รายละเอียด