คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

รางวัลและผลงานนักศึกษา


นายกฤตนันท์  ในจิต

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร

ผลงาน / รางวัล

รางวัลนักศึกษาผู้มีความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2559

รายละเอียด