คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

รางวัลและผลงานนักศึกษา


นายกฤตนันท์  ในจิต

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร

ผลงาน / รางวัล

รางวัลนักศึกษาพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระดับอุดมศึกษา ประจำปี

รายละเอียด