คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

รางวัลและผลงานนักศึกษา


นางสาวพรรณิตา  ดุษณี

หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์

ผลงาน / รางวัล

รองชนะเลิศ ผลิตภัณฑ์หมูกรอบสยาม (จังหวัดปทุมธานี)

รายละเอียด

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น