คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

รางวัลและผลงานนักศึกษา


นายเจษฎา  พัลวัยว์

หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์

ผลงาน / รางวัล

รองชนะเลิศ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจมูกข้าวไรซ์เบอรี่(จังหวัดสระแก้ว)

รายละเอียด

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน