คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

รางวัลและผลงานนักศึกษา


นายจิรันตน์  ครองสามสี

หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์

ผลงาน / รางวัล

รองชนะเลิศ ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปจังหวัดสระแก้ว

รายละเอียด

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน