คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

ระเบียบ / ข้อบังคับ


ระเบียบ

 • จัดการศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่น และแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
 • ผลิตบัณฑิตทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสำนึกในความเป็นไทย
 • พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และความเป็นเลิศทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมุ่งเชื่อมโยงความรู้ท้องถิ่นเข้ากับระดับชาติและภูมิภาค
 • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นความร่วมมือกับวัด และชุมชน เพื่อผสมผสานความรู้ทางตะวันออกเข้ากับตะวันตก อีกทั้งส่งเสริมการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาพื้นบ้าน
 • เป็นศูนย์กลางของการอบรมความรู้ การบริการทางวิชาการ และการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้กับสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
 • ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติงานของคณะ
 • พัฒนาและบริหารคณะโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนการน้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะ

ข้อบังคับ

 • จัดการศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่น และแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
 • ผลิตบัณฑิตทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสำนึกในความเป็นไทย
 • พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และความเป็นเลิศทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมุ่งเชื่อมโยงความรู้ท้องถิ่นเข้ากับระดับชาติและภูมิภาค
 • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นความร่วมมือกับวัด และชุมชน เพื่อผสมผสานความรู้ทางตะวันออกเข้ากับตะวันตก อีกทั้งส่งเสริมการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาพื้นบ้าน
 • เป็นศูนย์กลางของการอบรมความรู้ การบริการทางวิชาการ และการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้กับสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
 • ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติงานของคณะ
 • พัฒนาและบริหารคณะโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนการน้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะ