คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

ทำเนียบอาจารย์อาวุโส


ความสำคัญ

  พ.ศ. 2561

 • รศ.สมศิริ อรุโณทัย

  หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์
 • ผศ.อิทธิ คำเพราะ

  หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

  พ.ศ. 2560

  พ.ศ. 2559

 • ผศ.ดร.ศรัณยพัชร์ ศรีเพ็ญ

  หลักสูตรสาขาวิชาศิลปะการแสดง

  พ.ศ. 2558

 • อ.ดร.ประพีร์พร อักษรศรี

  หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 • อ.โอม จันทรเจริญ

  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  พ.ศ. 2557

 • อ.ปฏิยพรรณ เผือกสวัสดิ์

  หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
 • ผศ.วินิจ จำปา

  หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์
 • ผศ.เบญจรงค์ กุลสุ

  หลักสูตรสาขาวิชาดุริยางคศิลป์

  พ.ศ. 2556

 • ผศ.ประภา ธีระกาญจน์

  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • อ.พุทธะ ณ บางช้าง

  หลักสูตรสาขาวิชาดุริยางคศิลป์
 • อ.สมหมาย งามคณะ

  หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 • อ.สุทธินันทน์ สายสุวรรณ

  หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต

  พ.ศ. 2554

 • ผศ.ประทุม กาญจนาคาร

  หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
 • อ.ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ วิวัฒนปฐพี

  หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต
 • ผศ.สายพิณ ยิ้มอ่อน

  หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 • ผศ.อัมพร พัฒนอมร

  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  พ.ศ. 2553

 • ผศ.ชาตรี พนเจริญสวัสดิ์

  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
 • ผศ.นิยม เชยกีวงษ์

  หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
 • ผศ.พัชราภรณ์ สุวรรณกูฎ

  หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 • ผศ.ดร.ภิเษก จันทร์เอี่ยม

  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
 • ผศ.ศิริลักษณ์ บุญมา

  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  พ.ศ. 2552

 • ผศ.กัลยา รักหลวง

  หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 • ผศ.จารึก สงวนพงษ์

  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
 • อ.นพรัตน์ สมประสงค์

  หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา
 • อ.ดร.อรวรรณ ภัสสรศิริ

  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  พ.ศ. 2551

 • อ.นพรัตน์ พันธุ์แสง

  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • ผศ.วิมล อยู่ไว

  หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา
 • ผศ.สมจิณรัตน์ มุกดาวิจิตร

  หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 • ผศ.เทียมจันทร์ อ่ำแหวว

  หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

  พ.ศ. 2550

 • รศ.ยุพดี เสตพรรณ

  หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 • รศ.วัลลภา รุ่งศิริแสงรัตน์

  หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 • ผศ.สุรีย์พร ไชยเดช

  หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา