คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

ผู้บริหาร


ความสำคัญ

-
 • ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร

  คณบดี
 • ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ

  รองคณบดีฝ่ายบริหารและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม
 • ผศ.ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
 • ผศ.ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์

  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม
 • อ.ศิริวรรณ กำแพงพันธ์

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม
 • อ.ฤทัย สำเนียงเสนาะ

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม
 • อ.สุคนธา ฟูสุวรรณ

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
 • อ.พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและหลักสูตรระยะสั้น
 • นางวิไลลักษณ์  พงษ์แพทย์

  หัวหน้าสำนักงานคณบดี